top of page

RAMY PRAWNE czyli KAZUSY NA WIRUSA

 OBOWIĄZEK ZASŁANIANIA UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH  - PODSUMOWANIE SDZLEGAL

WAŻNE! 

Obowiązek nie będzie obowiązywał podczas świadczenia pracy w zakładzie pracy, o ile pracownik nie ma kontaktu z klientami lub osobami trzecimi!

Usta i nos można zakrywać maseczką  lub maską, ale również odzieżą – może to być np. szalik lub chustka.

Zgodnie z rozporządzeniem usta i nos należy zakrywać:

 1. w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz w samochodzie, gdy poruszają się nim osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie – dotyczy to więc przejazdów komunikacją publiczną i taksówkami oraz sytuacji, gdy pracownicy wspólnie dojeżdżają do pracy jednym samochodem. Nie dotyczy natomiast transportu zorganizowanego przez pracodawcę;

2. w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

a)   na drogach i placach,

b)   w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,

c)   w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach(straganach),

d)   na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532 i 568).

WYJĄTKI!  Nakaz nie będzie obowiązywał w przypadku: 

 1. pojazdu samochodowego, w którym przebywa lub porusza się 1 osoba albo 1 osoba z dzieckiem, o którym mowa w pkt 2;

 2. dziecka do ukończenia 4. roku życia;

 3. osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności;

 4. osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b i c, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów;

 5. kierowcy środka publicznego transportu zbiorowego lub kierowcy samochodu wykonującego zarobkowy przewóz osób, jeżeli zapewnione zostanie oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność; 

 6. duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania;

 7. żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.

Z powyższego wynika, że w czasie świadczenia pracy pracownicy nie będą musieli nosić maseczek na terenie zakładu pracy. WYJĄTEK!  dotyczy pracowników, którzy nie mają bezpośredniego kontaktu z klientami. Osoby pracujące na recepcji czy na ochronie lub inne osoby, które spotykają się z osobami trzecimi np. kurierami, będą musiały zakrywać nos i usta!

 

Co WAŻNE! – pracownicy nie muszą nosić maseczek, ale aktualne pozostają wcześniej wprowadzone obowiązki zapewnienia odległości między stanowiskami pracy lub – jeżeli jest to niemożliwe – środków ochrony osobistej, którymi mogą być maseczki lub przyłbice.

Untitled design (25).png

 Nagranie  (40 min. video) wywiadu z przedstawicielami kancelarii SDZLEGAL SCHINDELM.

W nim odpowiedzi na takie pytania jak:

 • czy  praca zdalna  może być powierzona pracownikowi  bez względu na możliwości mieszkaniowe? 

 • jak raportować czas pracy pracując na HO? 

 • czy w obecnej sytuacji możemy skierować pracownika na  urlop? 

 • czy  zarażenie koronawirusem  w miejscu pracy =  wypadek przy pracy? 

I kilka innych obecnie nurtujących Pracodawców... 

 Highlights  z wywiadu dot. ram prawnych działania Pracodawców w sytuacji pandemii koronawirusa .  

KAZUS NA WIRUSA:

Untitled design (8).png
bottom of page