top of page

BADANIA WSTĘPNE - status na 26.03.2020

BADANIA WSTĘPNE

mogą być wykonywane nie tylko przez lekarzy medycyny pracy! 

Trwają zaawansowane prace nad regulacją pozwalającą, by badanie wstępne mogło być przeprowadzone przez innego lekarza niż specjalista medycyny pracy.  Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc dopiero po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. 

Dokument jest dziś w Sejmie. Po przejściu ścieżki legislacyjnej: Sejm-Senat-Prezydent-Dziennik Ustaw, nowe rozwiązanie wejdzie w życie. Prawnicy z kancelarii SDZLEGAL szacują, że powinno to mieć miejsce już na początku przyszłego tygodnia. 

Dzięki wsparciu mec. Wojciecha Zająca z SDZLEGAL poniżej publikujemy wybrane fragmenty z draftu dokumentu, jaki jest obecnie uchwalany. 

-------------------------------------------------------------------------------------

Art. 12a. 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów:

1)     art. 229 § 2 zdanie pierwsze, § 4a w zakresie badań okresowych i § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495);

2)     art. 39j i art. 39k ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 i 2493);

3)     art. 22b ust. 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710, 730, 1214, 1979 i 2020) w zakresie wykonywania okresowych badań lekarskich i badań psychologicznych.

2. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków, o których mowa w ust. 1, i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu.

3. W przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. 

Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożeniaepidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania stanu epidemii. Lekarz ten może przeprowadzić badanie i wydać orzeczenie lekarskie w trybie określonym w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o wykonywaniu zawodu lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2019 r. poz. 537, 577, 730 i 1590 oraz z 2020 r. poz. 278). Do orzeczenia lekarskiego stosuje się odpowiednio art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 408, 730, 1590 i 1905). Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza włącza się do akt osobowych pracownika.”

 

Art. 31m. Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

CIĄGŁOŚĆ MEDYCYNY PRACY - status na 19.03.2020

MEDYCYNA PRACY

nie jest wstrzymana! 

Wciąż wiele centrów medycznych realizuje badania pracowników – świadczenie tych usług nie został jakoś odgórnie wstrzymane.

Placówki Medycyny Pracy starają się realizować swoje usługi m.in. w oparciu o e-skierowania i skany skierowań.

(na pewno łatwiej Wam dziś, jeśli już e-skierowania wdrożyliście – jak nie, warto o nim pomyśleć, jak tylko się sytuacja poprawi, aby być lepiej przygotowanym na przyszłość)

Procedura badań wstępnych czy okresowych została rozbudowana m.in. o wywiady epidemiologiczne przed badaniem właściwym.

Jeśli macie podpisaną umowę nie z pojedynczą placówką a centrum medycznym, rozważcie kierowanie Kandydatów/Pracowników na badania do większych oddziałów, np. gdy placówka partnerska Waszego dostawcy nie jest w stanie obsłużyć badania, skierujcie się bezpośrednio do placówki macierzystej Waszego dostawcy (e.g. Wrocław na dzień dzisiejszy wiemy, że ma jeszcze ciągłość wykonywania takich badań).

Co gdy firma otrzymała odmowę realizacji badań przez centrum medyczne, z którym ma podpisaną umowę?

Niestety nie powinna rekomendować Kandydatowi szukania na własną rękę przychodni, która takie badania zrealizuje. Badania medycyny pracy powinny się odbywać w centrach medycznych, z którymi firma ma zawartą umowę o świadczenie takich usług i jest to zobowiązanie wynikające z przepisów prawa.

Jutro tj. 20.03.2020 powinna się pojawić specustawa regulująca status badań okresowych (wiele wskazuje na to, że nie wszystkie będą musiały się odbywać i z litery prawa będą po prostu prolongowane i prawdopodobnie wystarczy spełnić obowiązek wystawienia skierowania) – o szczegółach przekonamy się jutro

Nie znamy jeszcze żadnych rozwiązań dotyczących poprawy sytuacji z badaniami wstępnymi – czekamy na dalsze wytyczne.

bottom of page